Jarní a letní kurzy gaelštiny na Skye - termíny pro rok 2012

Sabhal Mòr Ostaig zveřeňuje termíny jarních a letních týdenních kurzů gaelštiny, tradiční hudby, tance, ale i herectví a digitální fotografie na rok 2012:

 

Skye comes alive in the summer and Sabhal Mòr Ostaig is no exception. The Short Courses offered by the College attract people of all ages and nationalities every year and are a fantastic way to meet new people, learn the language and enjoy a good music session in a beautiful Gaelic campus setting at the heart of a warm and friendly community.


The summer programme for this year renews old acquaintances and offers some new diversions which we think will excite regulars and newcomers alike.  Weekly cèilidhs and workshops in dance, song and Gaelic will remain an important part of the experience.

 

'S e eilean air leth beothail a th' anns an Eilean Sgitheanach as t-samhradh agus tha Sabhal Mòr Ostaig a cheart cho trang. Bidh daoine bho air feadh an t-saoghail a' tighinn don Cholasite gach samhradh air cùrsaichean goirid a' gabhail a' chothruim coinneachadh ri daoine ùra agus beagan Gàidhlig no ceòl ionnsachadh ann an àrainn Ghàidhlig ann an sgìre shònraichte bhrèagha. 


Tha sinn cinnteach gun còrd prògram nan cùrsaichean goirid ris a h-uile duine am-bliadhna. Tha sinn a' cur fàilte air seann charaidean a bhios air ais a' teagasg air na cùrsaichean agus air luchd-teagaisg ùra a tha a' tighinn don Cholaiste airson a' chiad uair. Bidh cèilidhean agus bùthan-obrach ann an dannsa, seinn agus Gàidhlig a' dol gach seachdain.

 

https://www.smo.uhi.ac.uk/Foghlam/Tagh-Cursa/Cursaichean-Goirid/cursaichean_samhraidh_en.html