Historie

Středověk

 • c. 500 n.l. - osadníci z Irska přinášejí gaelštinu do západního Skotska
 • 6. století - gaelština získává prestiž jakožto jazyk úspěšného keltského křesťanství 
 • 9. století - sílící vliv severských nájezdů a vznikajícího osídlení, kontakt gaelštiny se staroseverštinou (Norse)
 • 1266 - konec norské svrchovanosti nad Hebridami, ostrovy přičleněny ke skotskému království
 • c. 1400  - jasně čitelné kulturní a jazykové rozdělení Skotska na gaelsky mluvící Vysočinu a Ostrovy (Highlands and Islands) a Nížiny (Lowlands), kde je převládajícím jazykem skotština (Scots)

16. a 17. století

 • 1567 - vychází vůbec první tištěná kniha v gaelštině na území Skotska a Irska, překlad Knoxovy liturgie z pera Johna Carswella
 • 1603 - po bezdětné králově Alžbětě nastupuje na anglický trůn skotský král Jakub VI./I., královský dvůr se stěhuje do Londýna (tzv. Union of Crowns - Spojení korun)
 • 1609 - Ionské zákony (Statutes of Iona) - výnosy namířené proti bardům a ostatním nositelům tradiční gaelské kultury, rodiny vlastnící určitý majetek jsou povinny posílat své děti do anglicky mluvících škol, cílem je oslabit gaelštinu a osobitou kulturu a životní styl gaelsky mluvících oblastí, kteréžto jsou vnímány coby hrozba pro jednotu skotského království
 • 1616 - nařízení Tajné královské rady - gaelština je vnímána jakožto jazyk zodpovědný za údajné barbarství a necivilizovanost obyvatel Vysočiny a Ostrovů, nařízení vybízí k jejímu vymýcení

18. století

 • 1707 - sloučení skotského parlamentu s parlamentem anglickým (Union of Parliaments)
 • 1715 - jakobitské povstání The Fifteen ("Rok patnáct"), pokus nastolit na trůn Jamese Francise Edwarda Stuarta (přezdívaný "Old Pretender", tj. starý nápadník trůnu)
 • 1745 - 1746 - jakobitské povstání The Forty-Five ("Rok čtyřicet pět"), pokus nastolit na trůn Charlese Edwarda Stuarta (přezdívaný "Bonnie Prince Charlie", "Young Pretender", tj. pohledný princ Charlie, mladý nápadník trůnu), definitivně poraženo v bitvě u Cullodenu 16. dubna 1746. Tato bitva je jedním z největších traumat skotské historie.
 • 1746 - 1782 - parlament zapovídá nošení tradičního oděvu (kilt, tartan) a hudebních nástrojů (velké skotské dudy) ve snaze zamezit nebezpečí další vzpoury na Vysočině (zákaz se nevztahuje na skotské příslušníky zahraničních jednotek britské armády)
 • 1760 - 1775 - první vlna emigrace z Vysočiny a Ostrovů - cca 20 000 osob
 • 1767 - překlad Nového zákona do gaelštiny
 • 1773 - 1803 - vznik početné skotské gaelské komunity (cca 10 000 osadníků z Vysočiny a Ostrovů) v Novém Skotsku a Horní Kanadě (Pictou, Anigonish, ostrov Cape Breton)
 • 1777 - založení Londýnské gaelské společnosti
 • c. 1780 - 1820 - první fáze odsunu obyvatelstva z Vysočiny a Ostrovů (Highland Clearances)
 • 1783 - 1803 -  druhá vlna emigrace z Vysočiny a Ostrovů - cca 15 000 osob

19. století

 • 1801 - překlad Starého zákona do gaelštiny
 • 1811 - zřízení Společnosti gaelských škol v Edinburgu (Glasgow - 1812, Inverness - 1818)
 • c. 1820 - začíná druhá fáze odsunu obyvatelstva z Vysočiny a Ostrovů 
 • 1871 - založení Gaelské společnosti v Inverness
 • 1872 - Zákon o vzdělávání (Education Act) - zákon zcela ignoruje existenci gaelštiny a tím pádem neumožňuje její používání coby vyučovacího jazyka
 • 1881 - první sčítání lidu zaznamenávající data ohledně gaelštiny
 • 1887 - založení Gaelské společnosti v Glasgow
 • 1891 - založení An Comunn Gàidhealach (The Highland Association)

20. století

 • 1900 - Alexander Carmichael vydává sbírku lidové slovesnosti z Vysočiny a Ostrovů, Carmina Gadelica (kompletní první díl v angličtině i gaelštině, s úvodem - https://www.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/corpus/Carmina)
 • 1943 - Sorley MacLean/Somhairle MacGill-Eain vydává svou sbírku Dàin do Eimhir agus Dàin Eile (Básně pro Eimhir a jiné básně), která je dosud považována za nejdůležitější gaelsky psanou knihu dvacátého století
 • 1952 - založení gaelského čtvrtletního časopisu Gairm (Derick Thomson, Finlay J MacDonald)
 • 1973 - Sir Ian Noble zakládá Sabhal Mòr Ostaig, vzdělávací instituci na ostrově Skye jejímž posláním je výuka v gaelštině. Sabhal Mòr Ostaig se později stane prvním místem, kde je možno vystudovat bakalářský a magisterský program pouze v gaelštině
 • 1999 - první zasedání obnoveného skotského parlamentu v Edinburgu
 • 2001 - britská vláda ratifikuje Evropskou chartu regionálních a menšinových jazyků (European Charter for Regional or Minority Languages) a zavazuje se tak k ochraně a podpoře gaelštiny a skotštiny ve Skotsku, velštiny ve Walesu a ulsterské skotštiny a irštiny v Severním Irsku. Na gaelštinu se vztahuje 39 opatření z celkového počtu 65.

Zdroje

Publikace:

Ball, Martin J. and James Fife (eds.). The Celtic Languages. London : Routledge, 1992.

Houston, R.A. and W.W.J. Knox (eds.). The New Penguin History of Scotland. London : Penguin, 2002.

MacAulay, Donald (ed.). The Celtic Languages. Cambridge : Cambridge University Press, 1992.

Mackay, James (ed.). Pocket Scottish History. [Edinburgh] : Lomond, 2008.

Elektronické zdroje:

https://www.gaidhlig.org.uk

https://www.scotland.gov.uk/Topics/ArtsCultureSport/gaelic/gaelic-english/17910/europeancharter

Sabhal Mòr Ostaig, národní centrum pro gaelský jazyk a kulturu na ostrově Skye